TAISYKLĖS IR PRIVATUMO POLITIKA


Šios Taisyklės ir Privatumo politika yra teisinis, reglamentinis dokumentas, apibrėžiantis naudojimąsi tinklapiu www.transeye.eu, kuris priklauso UAB „Transeye“. Šiame akte pateikiama informacija apie asmens duomenų valdymą.

Asmens duomenų valdytojas (toliau – Įmonė): UAB „Transeye“ (Įmonės kodas: 302720640. Registracijos adresas: Savanorių pr. 18-12, Vilnius, Lietuva. Telefonas: +370 685 50310. El. paštas: info@transeye.eu).
Įmonė yra paskyrusi atsakingą už asmens duomenų apsaugą asmenį, su kuriuo galite susisiekti šiais būdais:
• el. paštu: info@transeye.eu
• telefonu: +370 685 50310.

Šios Taisyklės ir Privatumo politika negalioja trečiųjų asmenų tinklapiuose, į kuriuos galite patekti, paspaudę ant nuorodų, nukreipiančių į trečiųjų asmenų tinklapius.
Už trečiųjų asmenų interneto svetainių turinį, naudojamus slapukus ir privatumo politiką UAB „Transeye“ nėra atsakinga. Prieš pateikiant duomenis trečiosioms šalims jų tinklapiuose, rekomenduotina susipažinti su jų privatumo politika.

UAB „Transeye“ įsipareigoja gerbti ir saugoti klientų, partnerių ir kitų duomenų subjektų (toliau – Duomenų subjektai) privatumą. Tvarkant asmens duomenis, yra laikomasi visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų nurodymų, taip pat nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.

Tinklapyje www.transeye.eu yra naudojami standartiniai log failai, kurie fiksuoja vartotojus, kai jie apsilanko tinklapyje. Tai yra standartinė visų tinklapių hostingo paslaugų analitikos dalis. Informaciją, kuri renkama log failuose, gali sudaryti tokie duomenys kaip lankytojų IP adresai, naršyklių tipai, ISP, data ir laikas, šalis, peržiūrėti puslapiai, klikų skaičius, paieškos raktažodžiai ir pan. Ši informacija nėra susieta su lankytojų tapatybę identifikuojančiais asmeniniais duomenimis. Ši informacija yra naudojama analizuojant bendras tendencijas ir interneto svetainės lankomumą, taip pat administruojant tinklapį.

Asmens duomenis įmonei Duomenų subjektas pateikia savo noru.

Įmonė asmens duomenis tvarko ir naudoja, sudarydama sutartis su Duomenų subjektu bei vykdydama prisiimtus įsipareigojimus ir kitas teisines prievoles, įskaitant įsiskolinimų iš įsipareigojimus nevykdančių pirkėjų išieškojimą, taip pat siekiant teisėtų Įmonės ir Duomenų subjekto interesų, kai Įmonė tvarko Duomenų subjekto nurodytų atstovų, įgaliotų palaikyti ryšius su Įmone, asmens duomenis, vedant privalomą ūkinių operacijų vykdymo apskaitą bei ūkinių operacijų statistinę analizę.

Duomenų subjektui nepateikus asmens duomenų, Įmonė neturi galimybės sudaryti sandorių su juo nei suteikti kitų jam reikalingų paslaugų.

Įmonės tvarkomų asmens duomenų gavėjai: Įmonės darbuotojai ir Įmonės partneriai, kuriems, siekiant įvykdyti įsipareigojimus Duomenų subjektui, atskirais atvejais perduodami užsakymų įvykdymui reikalingi asmeniai duomenys. Teisės aktų nustatytais atvejais, vykdydama savo prievoles, Įmonė teikia Jūsų duomenis ir atitinkamoms valstybės institucijoms.

Kai Duomenų subjektas susisiekia su Įmone tinklapyje nurodytais kontaktais, visos žinutės yra priimamos ir peržiūrimos Įmonės darbuotojų, ir į jas atsako Įmonės darbuotojai.

Susisiekus su Įmone el. paštu, Įmonė tvarko Duomenų subjekto pateiktus duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, atsiųstų žinučių tekstus. Tokie duomenys yra tvarkomi, siekiant pasirengti sutarties vykdymui. Duomenų subjekto kontaktiniai duomenys yra reikalingi tam, kad būtų įmanoma su juo susisiekti.

Svetainėje ir/ar el. pašto dėžutėje taip pat gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga. Duomenų subjektas privalo užtikrinti, kad jo siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.

Nevykdant užsakymo, užklausimo forma ir susirašinėjimai yra ištrinami iš įmonės elektroninio pašto, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Vykdant užsakymą, elektroninė užsakymo versija saugoma nustatyta tvarka.

Visi asmens duomenys, kuriuos Duomenų subjektas pateikia bendraudarbiaudams su Įmone, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įmonė įsipareigoja be aiškaus Duomenų subjekto sutikimo nenaudoti jo asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti jo asmens tapatybę.

Esant būtinybei užtikrinti nepertraukiamą veiklos tęstinumą ir tinkamą paslaugų teikimą bei prekių pristatymą, Įmonė atskleidžia informaciją apie Duomenų subjektą Įmonės darbuotojams: administracijai, vadybininkams, kitiems Įmonės darbuotojams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Įmonė gali būti įpareigota perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims žemiau pateiktais atvejais:
• Įmonė informaciją privalo atskleisti pagal įstatymus, įskaitant atvejus, kai asmens duomenis Įmonė turi atskleisti mokesčių administratoriui ir teisėsaugos institucijoms nusikaltimų prevencijos bei aptikimo tikslais;
• Įmonė asmens duomenis turi atskleisti dėl teisinių procedūrų arba siekdama gauti teisinę konsultaciją, arba juos atskleisti yra būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti Įmonės teises;
• Įmonė turi atskleisti informaciją, siekdama apsaugoti Įmonės arba kitų asmenų interesus (pavyzdžiui, užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams);
• Įmonė informaciją turi atskleisti, siekdama apsaugoti Duomenų subjekto gyvybiškai svarbius interesus (pavyzdžiui, kai Duomenų subjektui reikalinga skubi medicininė pagalba).

Tvarkomi asmens duomenys yra saugomi Įmonės ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai arba pasibaigia bet kokių pretenzijų senaties terminas.

Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad Įmonė leistų susipažinti su jo tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Kai Duomenų subjekto duomenys tvarkomi Įmonės teisėtų interesų pagrindu, Duomenų subjektas turi teisę dėl konkrečių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Įmonėje su juo susiję asmens duomenys.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir teisės aktai gali numatyti papildomų sąlygų jų įgyvendinimui.

Duomenų subjektas turi teisę prašyti Įmonės ištrinti jo asmens duomenis. Toks prašymas gali būti įvykdytas šiais atvejais:
• Asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, atsakyti į Duomenų subjekto žinutes);
• Rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis Įmonei draudžia įstatymai;
• Asmens duomenys yra nereikalingi, siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą.

Duomenų subjektas turi teisę prašyti Įmonės riboti jo asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti šiais atvejais:
• laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Duomenų subjekto asmens duomenų tikslumu, kai jis pateikia pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
• kai mūsų vykdomas Duomenų subjekto asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžia neprašyti ištrinti duomenų;
• kai Duomenų subjekto asmens duomenys yra Įmonei nebereikalingi, tačiau Duomenų subjektui jų reikia, kad galėtų nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
• laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar Įmonė turi svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis, jei jis pasinaudojo savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Duomenų subjektas turi teisę į duomenų, kurie iš jo buvo gauti jam sutikus arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Duomeny subjektui pasinaudojus šia teise, jo prašymu Įmonė perkels jo pateiktų duomenų kopiją.

Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad Įmonė naudotų jo asmens duomenis, kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis.

Skundus, susijusius su asmens duomenų naudojimu Duomenų subjektas gali pateikti tinklapyje nurodytais kontaktais.
• Susisiekus, norint pateikti skundą, skundą pateikusio asmens duomenys naudojami tik skundui išnagrinėti ir atsakymui pateikti bei Įmonės teikiamų paslaugų kokybei įvertinti.
• Gavus skundą dėl Įmonės darbuotojo, Įmonei gali tekti atskleisti šiam asmeniui skundą pateikusio asmens tapatybę. Skundą pateikęs asmnuo gali nurodyti, kad nepageidauja, jog jo asmens tapatybę atskleidžianti informacija būtų atskleista, ir Įmonė stengsis atsižvelgti į šį prašymą, jei yra įmanoma skundą išnagrinėti anonimiškai.
• Jei skundą pateikęs asmuo yra nepatenkintas Įmonės atsakymu, jis taip pat gali pateikti skundą tiesiogiai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar priežiūros institucijai, valstybėje narėje, kurioje yra asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas.
• Nepavykus išspręsti klausimo su Įmone, skundą pateikęs asmuo turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Prireikus, Įmonė turi teisę atnaujinti aukščiau nurodytą informaciją.


2021-03-30